Tekst jednolity załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 13.04.2023 r.

S T A T U T
Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki
Korekcyjno – Kompensacyjnej
im. Romana Liszki

na podstawie:
art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. nr 265 poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 52 poz. 466), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011 nr 109 poz. 631).

Pełna treść dokumentu w załączniku: